Unwritten

نانوشته ها نوشته میشه (زندگی کتابی است سرشار از ماجرا.......


-
--

زمانی که ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می کنیم


که آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند ،

سرانجام تصمیم می گیرند که زندگی ما را تغییر دهند ،

و اگر آن گونه که آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند.

Parsunit.com/social/Azita1991