Unwritten

نانوشته ها نوشته میشه (زندگی کتابی است سرشار از ماجرا.......


-
- چرا گرفته دلت، مثل آنكه تنهایی.

- چقدر هم تنها!


- خیال می كنم


دچار آن رگ پنهان رنگ ها
هستی.

- دچار یعنی


- عاشق.


- و فكر كن كه چه تنهاست


اگر ماهی كوچك ، دچار آبی دریای بیكران باشد.--
(◡‿◡✿)

--
(◡‿◡✿)

--

زمانی که ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می کنیم


که آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند ،

سرانجام تصمیم می گیرند که زندگی ما را تغییر دهند ،

و اگر آن گونه که آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند.

Parsunit.com/social/m2014